Outdoor’un Felsefesi

Outdoor’un Felsefesi Nedir?

Felsefe Ne Demektir?

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca philosophia kelimesinden gelmektedir. Ve philosophia; bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi severlik, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına karşılık gelmektedir. Yunanlılar için “Felsefe nedir?” sorusunun cevabı, bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı anlamlarında da kullanılmıştır.

Felsefe, önceden kazanılmış bilgiler üzerine inşa edilen sistemli düşünce sistemidir. Kısaca filozof, bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişi olarak da tanımlanabilir. Felsefeye kendine adayan ya da felsefeyle ilgilenen kişiler; kendini ve çevresini tanıma, yaşam boyu öğrenme, öğrendiklerini uygulama kararlılığında olur.

Felsefe yolda olmaktır.

Hayatımız uzun bir yoldur ve bizler o yolda bir ömür boyu ilerleyen yolcularız. Yolcuğumuz boyunca yeri gelince dinlenir, duraklar, yeri gelince taşınır, yeni yerler keşfederiz. Bazı zamanlar yolumuzdan şaşar, yolumuzu kaybederiz. Yanlış yollara da saparız ama eninde sonunda yolun sonunu görürüz, yolun sonuna bir şekilde ulaşabiliriz. Felsefe de yolda olmak demektir.

Felsefe, yolda olmak demek hepimizin bu yolda yolcu olması demektir. Bu yol daha farklı bir yol. Uçsuz bucaksız bir yol felsefe. Hiçbir zaman elinde haritanın bulunmaması demektir. Daha da önemlisi yolun sonunun olmaması. Felsefe yolunun hiçbir türlü sonu yoktur, sonsuzluğa uzanır. Sorular hiç bitmez, yollar hiç tükenmez.

Yolda dinlenmek yoktur. Sürekli hareket halindesindir. Sürekli sorgulaman gerekir. Cevapsız sorulara cevaplar bulmaya çalışman gerekir. Arayış içinde olmaktır. Aitlik denilen şey yoktur. Aklın, düşüncelerin, mantığın seni nereye götürüyorsa sen oradasındır. Onlar sana ne söylüyorsa sen O’sundur. Sorularına sürekli çözüm arayışı içinde olman demektir. Sorular, çözümler bitse de yol bitmez. Yeni sorular, yeni çözümler çıkar. Yeni arayışlara girmen gerekir.

Aristo

Yunan filozoflarından Aristo serbest zamanın iyi yaşamın en önemli parçası olduğunu vurgulamıştır.

Felsefe'nin İnsan Hayatına Etkileri

  • Kendimizi ve doğayı tanımamıza yardımcı olur.Duyguları, düşünceyi ve eylemleri tutarlı hale getirmemizi kolaylaştırır.
  • Kendi başına düşünmeye ve özgürce karar verebilmeye yardımcı olur.
  • Birey ve toplum arasındaki uyum sorunlarını giderir.
  • Bilgileri biriktirmek yerine, tecrübeleri herkesin iyiliği adına kullanmanın farkındalığını yaratır.
  • Bencilliği minimalize ederek çevremizdeki dünyaya, topluma yardım etme bilincini insana katar.
  • Sosyal, çevresel ve ekolojik konularda duyarlılığı geliştirir ve çözümler yaratmak için bireylerde içsel tetikleyiciler yaratır.
  • Ayrımların karşısına bütünleşme fikrini koyarak hoşgörü, sevgi, anlayış, saygı gibi değerleri anlamaya yardımcı olur.
  • Karşılaşılan durumlara ön yargısız bir şekilde bütünsel bir bakışla yaklaşabilmeyi sağlar.
  • Bireylerin geçmişi tanıyıp bugünü bilerek geleceği bilinçli bir şekilde planlamasını sağlar.
İbni Haldun

Outdoor Felsefesi

14. YY’da yaşamış olan İbn-i Haldun özellikle köy-kent farklılaşması hakkında toplumsal çözümlemeler getirmiştir. İbni Haldun, insanı sosyal varlık olarak kabul eden bir düşünürdür. Karşılaştığı ihtiyaçları yalnız başına giderebilmekten, varlığını kendi gücü ile sürdürebilmekten uzak olan insan için toplu yaşamı zorunlu bir hayat tarzı olarak kabul etmiştir. Düşünür, insan iradesinin eseri olarak karşılaştığı toplu yaşamı Mukaddime’de Bedevi ve Hazeri toplum tipleri olarak formüle etmiştir.

İbni Haldun’a göre; yerleşik cemiyetler siyasi örgütlemenin yani devletin kuruluşundan hemen sonra veya devletle beraber ortaya çıkarlar. Göçebe cemiyetler ise, zamanla kuvvet ve servet kazandıktan sonra, bir yerleşik hayata geçerler. Derken, yavaş yavaş kasaba ve şehirler kurulur, işbölümü gelişmeye başlar, bolluk ve zenginlik, sulh ve sükun içinde yaşamayı tercih ederler. 

Sanat, edebiyat, mimarlık gibi kültürel konularla ilgilenmeğe başlarlar. Ticaret ve endüstri alanında çalışarak daha çok para kazanma yoluna gitmeğe başlarlar. Güvenlik, bol para ve işbölümünün gelişmesi, kişilerde yeni yeni ihtiyaçlarla, bunların en ince, en güzel ve en yeni şekillerde karşılanması arzusunu oluşturur. 

Yerleşik hayatta insanlar yavaş yavaş zevk ve rahatlarına düşerek gittikçe bireyci olur ve kötü alışkanlıklar edinirler. 

Tarihinin büyük bir bölümünde ve günümüzde insanoğlunun birçoğu için kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını garantilemek esas amaçları olmuştur. Aynı zamanda, insanlar üst tabakadaki insanlara rahip olma, lider olma veya krallık işlevleri vererek uygarlıklarının gelişmesine de izin vermişlerdir.

Bu tür özel statülere kavuşan insanların yiyecek sağlama görevleri başkaları tarafından yerine getirildiği için başka etkinliklerin peşine takılmışlardır. Doğada vakit geçirme ya da outdoor şehirleşmiş ve belli bir ekonomik etkinliğe kavuşmuş kişilerin (orta sınıf ya da burjuva) aktivitesidir.

Felsefe de outdoor da yürümek ve yolda olmaktır. Yürüyen insan düşünen insandır. Bu yüzden yürüyün, her hal ve şartta yürümeye devam edin. İnsan olmak bunu gerektirir.

error: Content is protected !!