İş Hayatında Outdoor/Rekreasyon

Outdoor Türkiye:

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak rekreasyon outdoor ve insan yaşamına etkisi konularında akademik yayınları da takip ederek okuyuculara sunmaya devam ediyoruz.

Outdoor nasıl ortaya çıktı?

Rekreasyon İngilizcede Re (yeniden) – Creation (yaratma-meydana getirme) anlamlarına gelmektedir. Türkçede kullanılan şekliyle ise Rekreasyon kelimesinin anlamı kısaca bir insanın hayatını canlandırması, hayatını yenilemesi, boş vakitlerini çeşitli aktiviteler ile değerlendirmesi demektir. 

Outdoor sanayileşme sonunda şehirlerde yığılan nüfus, sanayileşmenin getirdiği stres ve insanın doğaya olan varoluşsal isteğinin ürünüdür. Outdoor/doğa aktivitesi şehirli insanın ihtiyacı ve işidir, köylü/bedevi zaten doğada yaşamaktadır. Açık alan outdoor/doğa etkileşimi aktiviteleri aynı zamanda tatiller, tatil amaçlı gidilen yerler, yerleşik yaşam yerinde yapılan aktiviteler için mal ve hizmet üreten sektörlerle dünya ölçeğinde trilyonlarca dolarlık büyüklükte outdoor/doğa etkileşimi ekonomisinin oluşmasına sebep olmaktadır.

Hızlı sanayi ve kent yaşamı içinde hayattan zevk almaya çalışan günümüz insanının doğa ile tüm ilişkileri koparılmış gibidir. Hızlı teknolojik gelişme, dev ölçekteki üretim mekanizması ve aşırı kentleşmenin getirdiği yeni fiziksel ve toplumsal çevre ilişkilerine uyum sağlamakta güçlük çekmekte ve giderek kronik bir yabancılaşma süreci yaşamaktadır.Şehirleşmiş insanların psikolojik sorunlarının yanında biyolojik, solunuma yönelik, sinirsel, yasal, toplumsal vb. baskılar sonucunda oluşmuş gerilim ortamında bunalmış bir tür “hasta insan” olmaktadır. 

Günümüz insanı, sağlıksız ve monoton kent yaşamından uzaklaşarak doğaya dönmekte, doğal kaynaklardan da yararlanmak üzere doğada rekreasyon/outdoor/doğa aktiviteleri faaliyetlerine yönelmektedir. Bunun yanında outdoor her isteyenin yaptığı bir etkinlik olmaktan ziyade şehirleşmiş ve belli bir ekonomik etkinliğe kavuşmuş kişilerin (orta sınıf ya da burjuva) aktivitesidir. Detaylı bilgi için outdoor nasıl ortaya çıktı başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Outdoor Rekreasyon

Outdoor şehirleşmenin ürünüdür. Köyde ve kırsalda yaşayan insanlar doğaya çıkmak, doğada vakit geçirmek istemezler. Outdoor yani doğada vakit geçirme medenileşmiş, şehirli olmuş, kapitalizm ve modernizmin getirdiği yükleri sırtında taşıyan, doğadan kopmuş insanların arayışıdır.

Açık alan outdoor/doğa aktivitelerine yönelmenin temelinde bireylerin kentlerden uzaklaşıp doğada kendilerini dinlemek istemeleri yer almaktadır. Doğaya giden bireyler fiziksel olarak güçlenmekte, psikolojik olarak rahatlayıp ruhunu dinlendirebilmektedir. Açık alanda şehrin bütün kirliliğinden uzaklaşan bireyler farklı faydalar elde etmektedir.

İş Hayatında Rekreasyon

Günümüzde çalışan bireyler, iş yükünün verdiği olumsuz etkilerden arınmak ve motive olmak için ‘kendini yenileme ihtiyacı’ duymaktadırlar. İş yaşamında stres kaynakları sayılamayacak kadar çoktur.

Yapılan birçok tanımlamadan yola çıkıldığında “Toplumda bireylerin rutin sorumlulukları dışında kalan serbest zamanlarında gönüllü olarak, zihinsel, sosyal veya duygusal olarak katıldıkları faaliyetler rekreasyon yani outdoor aktivitesi” olarak tanımlanabilmektedir.

Kendini yenileme arzusu, motivasyon ihtiyacı, sosyalleşme, fiziksel aktivite, özgürlük, rahatlama, kendini kanıtlama, eğlenme vb. ihtiyaçlar outdoor/doğa aktivitelerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İş yaşamında iletişimin önemini anlatmaya gerek yok, bu iletişimi sağlayacak yegane faktör de iş dışında yapılan aktiviteler olabilir.

Rekreasyonel faaliyetler veya organizasyonların gerçekleşebilmesi, bireylerin önceden belirlenmiş ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmeleri ve sistematik bir biçimde harekete geçmeleri yönetim unsuru ile gerçekleşmektedir.

İş Hayatında yenilenme

Ulaşılmak istenen hedefe yönelirken; insan, maddi kaynaklar, çeşitli araç-gereçler ve en önemlisi zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve etkin kullanılan bir süreç izlenmelidir.

Şirket Verimi ve Outdoor (Kendini Yenileme)

Bir organizasyonu/aktiviteyi belli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirmek üzere organizasyonu temsil eden kişiler, katılımcılar ve organizasyon öğelerinin bir araya toplandığı, etkileşimin olduğu süreçte etkinlik gerçekleşir. Etkinlik, bireyler arası etkiletişim sağlamak, sosyalleşmek, kültürel ritüelleri gerçekleştirmek, ekonomik amaçlar gütmek, motivasyon, fiziksel veya mental gelişim, dinlenme, aidiyet duygusunun gelişimi gibi olguları oluşturur. Böylelikle bireyler serbest zamanlarında bulundukları yerden ayrılarak eğlenme, dinlenme, sosyalleşme, farklı insanlarla tanışma gibi nedenlerle çeşitli etkinlikler gerçekleşmektedir.

Bir organizasyon veya faaliyet, iletilmek istenen mesaj doğrultusunda, tüm faktörler göz önünde bulundurularak ve etkileyici unsurlarla destekleyerek organize edilmelidir. Yönetim fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, yöneltme koordinasyon, kontrol) kullanarak, projelendirilmesi, uygulanması ve planlı olarak yürütülmesi “etkinlik yönetimi” olarak tanımlanmaktadır.

Paylaşma, tutumluluk, sosyal ilişkiler gibi belli başlı ilkeleri göz önünde bulundurarak elimizdeki sınırlı kaynakları olabildiğince akıllıca değerlendirme ve geleceği tüketmeden yaşam kalitesini arttırmak sürdürülebilirlik kavramını beraberinde getirir. Sürdürülebilirlik “günümüzün gereksinimlerini, gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilme yeteneklerinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmaktadır.

Çalışanların taleplerine, kendini yenileme ve motivasyon ihtiyaçlarına duyarsız kalan bir firma zaman içinde saygınlığını riske atmasıyla beraber iş verimini de düşürmektedir. Bu durum çalışanların kendini yenileme arzusu, motivasyon ihtiyacı, sosyalleşme, fiziksel aktivite, özgürlük, rahatlama, kendini kanıtlama, eğlenme vb. ihtiyaçların gerçekleştirilememesi firmalarda etkinlik yönetiminin ve etkinliğin sürdürülebilirliğinin yetersiz kaldığının göstergesidir.

İş yeri rekreasyonu ile ilgili akademik çalışmalar sayıca artmaktadır. İş yeri rekreasyonu etkinlikleri geleneksel hale getirilerek, sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Özellikle yöneticiler şirket veriminin artması ve çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için çalışanlar için yapılacak toplu outdoor/rekreaktif faaliyetlere gereken önemi vermelidir.

Nitelikli şirket içi uygulamalar için de http://www.turkeyoutdoor.org sitesi gibi ciddi outdoor aktiviteleri, kulüpler, federasyonar ve turizm şirketleri ile irtibata geçerek profesyonel bilgi almalıdırlar.

Outdoor Türkiye denilince akla gelen ilk site, Türkiye’nin Outdoor Sayfası http://www.turkeyoutdoor.org. Outdoor ile ilgili üretmeye devam ediyoruz. Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. 

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Bir Cevap YazınCevabı iptal et

error: Content is protected !!