Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Diyarbakır Tarihi Kiliseler Tanıtımı

Mar Petyun Keldani Kilisesi: Tarihi ve Günümüz Durumu

Mar Petyun Keldani Kilisesi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan tarihi bir Keldani Katolik Kilisesi olarak bilinir. İşte kilisenin tarihi ve günümüzdeki durumuyla ilgili bilgiler:

Diyarbakır Mar Petyun Keldani Kilisesi

Tarih:

 • Kilise, 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun genişlemesi ve farklı dini toplulukların bir arada yaşadığı bir döneme denk gelir.

Günümüzdeki Durumu:

 • Süryani Kırımı sonrasında, şehirdeki Süryanilerin sayısında önemli bir azalma yaşanmıştır.
 • Mar Petyun Kilisesi’nin cemaati günümüzde yaklaşık on aileden oluşmaktadır. Bu durum, kilisenin tarih boyunca yaşanan zorluklara rağmen varlığını sürdürmeye çalıştığını göstermektedir.
 • Kilisenin papazı bulunmamaktadır. Papazlık görevi ayda bir kez Süryani Kilisesi’nden gelen bir papaz tarafından yerine getirilmektedir.

Coğrafi Konum:

 • Kilisenin coğrafi konumu, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer almaktadır. Google Maps linki

Mar Petyun Keldani Kilisesi, Diyarbakır’ın zengin kültürel geçmişine ve Süryani topluluğunun tarihine tanıklık etmektedir. Günümüzde az sayıda olan cemaati, kilisenin önemli bir sembolü olarak varlığını sürdürmektedir.


Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi: Tarihi ve Günümüz Durumu

Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan tarihi bir kilisedir. İşte kilisenin tarihi ve günümüz durumu hakkında bilgiler:

Diyarbakır Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi

Tarihi ve Mimarisi:

 • Ermeni Katolik Kilisesi, 16. yüzyılda inşa edilmiştir.
 • Ermeni Soykırımı’nın başlangıcından sonra kilisenin cemaati önemli ölçüde azalmıştır.
 • Kilise, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.
 • 2015-16 Sur çatışmalarında ağır hasar almış ve Sur’daki çatışmaların durdurulmasının ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında restore edilmiştir.

Günümüz Durumu:

 • 2015-16 Sur çatışmalarından önemli hasar almış, ancak restorasyon çalışmaları sayesinde yeniden inşa edilmiştir.
 • Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen acele kamulaştırma kararı çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sur’un yeniden inşa edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında kilise restore edilmiştir.

Kilise Özellikleri:

 • Kilisede Ermenice yazıtlar ve çeşitli din görevlilerine ait mezar taşları bulunmaktadır.
 • Yukarıda kadınlar mahfili ve giriş katından oluşan kilisenin lojmanları ve bir avlusu bulunmaktadır.
 • Ermeni Katolik Kilisesi dam ile örtülüdür.

Google Maps Linki:

Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi, tarihî ve kültürel önemiyle Diyarbakır’ın zengin mirasını temsil eden bir yapıdır. Restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi özelliğini korumaya devam etmektedir.


Saint George Kilisesi (Kara Papaz Kilisesi): Tarihi ve Günümüz Durumu

Saint George Kilisesi, Diyarbakır’ın İç Kale’sinin kuzeydoğu köşesinde bulunan tarihi bir kilisedir. İşte kilisenin tarihi ve günümüz durumu hakkında bilgiler:

Diyarbakır Saint George Kilisesi

Tarihi:

 • Kilisenin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, inşa tarzı ve kullanılan malzemeye dayanarak MS 2. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir.
 • Bazı kaynaklarda kilisenin Artuklular Dönemi’nde sarayın hamamı olarak kullanıldığı belirtilmektedir.
 • Roma döneminde ateş tapınağı olarak da kullanılmış olabileceği varsayılmaktadır.

Günümüz Durumu:

 • Kilise, İç Kale’nin kuzeydoğu köşesinde, yüksek kayalıklar üzerinde konumlanmıştır.
 • Sur içinde yer almayan tek kilise özelliğine sahiptir.
 • Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmiş ve sanat galerisi olarak kullanılmaktadır.
 • Kilise, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenmiş, ancak hafif dökülmeler dışında büyük hasar görmemiştir.

Google Maps Linki:

Saint George Kilisesi, tarihi ve mimari özellikleriyle Diyarbakır’ın kültürel mirasına katkıda bulunan önemli bir yapıdır.


Meryem Ana Kilisesi (Mor Yakup Kilisesi): Tarihi ve Günümüz Durumu

Meryem Ana Kilisesi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi bir kilisedir. İşte kilisenin tarihi ve mimarisi hakkında bilgiler:

Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi

Tarihi ve Mimarisi:

 • Kilisenin 3. yüzyılda inşa edildiğine inanılmaktadır. Bu, kilisenin köklü bir tarihe sahip olduğunu gösterir.
 • Ortodoks Süryanilere ait olan kilise, zaman içinde birçok felakete maruz kalmıştır. Yangınlar, yıkımlar ve defalarca onarımlar geçirmiştir.
 • Yapı kompleksi içinde 14 adet yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtlar, kilisenin tarihindeki onarımlar ve eklemeler hakkında bilgi vermektedir.
 • Kilise, 1533 tarihli bir kitabe ile yenilenmiştir. Daha sonraki yıllarda da çeşitli tarihlerde onarımlar ve eklemeler yapılmıştır.
 • Geç Roma dönemine ait bir kapısı ve Bizans döneminden kalma mihrap süslemeleri, kilisenin tarihî önemini vurgular.
 • Kilise, MS 1648 ve 1297’deki yangınlar, 1533’teki yenileme, 1689’daki apsis bölümü eklemesi, 693’teki Mor Yakup kısmı, 1719, 1850, 1881 ve 1914’teki onarımların ardından günümüzdeki halini almıştır.
 • 2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, kilisenin günümüzdeki görünümünü şekillendirmiştir.
 • Kilise, tek merkezli tuğla bir kubbe ile örtülüdür.

Günümüz Durumu ve Konumu:

 • Kilisenin günümüzdeki cemaati yaklaşık on ailedir. Bu, kilisenin az sayıda ancak sadık bir cemaate hizmet ettiğini gösterir.
 • Kilisenin Google Maps linki: Meryem Ana Kilisesi – Google Maps

Meryem Ana Kilisesi, Diyarbakır’ın kültürel zenginliğine katkıda bulunan önemli tarihi yapılarından biridir.


Surp Giragos Ermeni Kilisesi: Tarihi ve Günümüz Durumu

Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan tarihi bir Ermeni Apostolik Kilisesidir. İşte kilisenin tarihi ve günümüz durumu hakkında detaylı bilgiler:

Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi

Tarihi:

 • Kilise, 1515-1518 yılları arasında inşa edilmiştir. Ancak, 1880 yılında tamamen yanmış ve aynı yerde 1883 yılında yeniden inşa edilmiştir.
 • Gotik tarzdaki 5 katlı çan kulesi, 1916 yılında yıktırılmıştır.
 • Kilise, beş nefli, beş apsisli ve apsisin iki yanındaki vaftiz bölümleri ile büyük bir yapıdır.
 • Diyarbakır Ermeni cemaatinin en büyük kilisesi olarak kabul edilir.

Restorasyon ve Kapatılma:

 • Kilise, Birinci Dünya Savaşı’nda Alman subaylarının karargahı olarak kullanılmıştır.
 • 1960 yılına kadar çeşitli amaçlarla kullanılan kilise, 1960’tan sonra Diyarbakır Ermeni cemaatine devredilmiştir.
 • Kilise, uzun süre metruk kalmış, ancak 2011 yılında restore edilmeye başlanmış ve 2012 yılında bir kısmı ibadete açılmıştır.
 • Çan kulesi tamir edilmiş, önceki çanın aynısı Moskova’da özel olarak yaptırılmıştır.
 • Kilise, 2015 yılında kapanmış ancak 7 Mayıs 2022’de tekrar açılmıştır.

Önemli Bilgiler:

 • Kilise, 1881 yılında meydana gelen yangında hasar görmüş, ancak Osmanlı döneminde verilen izinle yeniden inşa edilmiştir.
 • 1913’te yıldırım düşmesi sonucu çan kulesi yıkılmış, 1914’te yeni ve görkemli bir çan kulesi inşa edilmiş, ancak 1916’da devlet tarafından yıktırılmıştır.
 • 2015’te kapatılan kilise, 2022’de tekrar ibadete açılmıştır.

Google Maps Linki:

Surp Giragos Ermeni Kilisesi, tarihi ve mimari önemiyle Diyarbakır’ın kültürel mirasını temsil eden bir yapıdır. Restorasyon çalışmaları ve tekrar açılması, kilisenin önemli bir kültürel ve dini alan olarak canlandırılmasına yönelik olumlu adımlar olarak değerlendirilebilir.


Surp Sarkis Ermeni Ortodoks Kilisesi (Hızır İlyas Kilisesi veya Çeltik Kilisesi): Tarihi ve Günümüz Durumu

Surp Sarkis Ermeni Ortodoks Kilisesi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihî bir kilisedir. Ayrıca Hızır İlyas Kilisesi veya Çeltik Kilisesi olarak da bilinir. İşte kilisenin tarihi ve günümüz durumu hakkında bilgiler:

Diyarbakır Surp Sarkis Ermeni Ortodoks Kilisesi

Tarihi ve Mimarisi:

 • Kilise, ilk kez 16. yüzyılda yazılı kaynaklarda yer almıştır.
 • Ğugas İnciciyan’ın coğrafya kitabında, “1515 veya 1518’de Surp Teotoros Ana kilisesi camiye dönüştürüldükten sonra, bu kilisenin mezarlığında Surp Sarkis Kilisesi’nin inşa edildiği” belirtilmiştir.
 • İsviçreli tarihçi Max van Berchem’in Amida adlı eserine göre, kilise 1515’lerde Osmanlı tebaası olan Amidli (Diyarbekirli) Ermeniler tarafından inşa edilmiştir.
 • Kilisenin günümüze kalan kısmı, yangınlar, tahribat ve definecilerin kazıları nedeniyle büyük ölçüde zarar görmüştür.

Ermeni Soykırımı ve Sonrası:

 • Ermeni Soykırımı sırasında kilisenin cemaati büyük ölçüde azalmıştır.
 • Bir dönem çeltik fabrikası olarak kullanıldığı için “Çeltik Kilisesi” olarak da anılmaktadır.

Mimari Özellikler:

 • İçinde bir okul da bulunan kilise, kadınlar mahfili ve giriş katı olarak inşa edilmiştir.
 • Kilise iki katlıdır.

Günümüz Durumu:

 • Kilisenin büyük bir bölümü yangınlar ve tahribat nedeniyle zarar görmüştür.
 • Geriye kalan kısmı ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Google Maps Linki:

Surp Sarkis Kilisesi, tarihi ve mimari önemiyle Diyarbakır’ın kültürel mirasını temsil eden bir yapıdır. Ancak, zaman içindeki tahribat ve doğal etkenler nedeniyle büyük ölçüde zarar görmüş durumdadır.

Diyarbakır’ın nin keşfedilmeyi bekleyen zengin kültürel ve doğal hazinelerini sizin için sıraladık. Şehrin göz kamaştıran güzelliklerini keşfetmek istiyorsanız, Diyarbakır’da ‘de gezilecek yerler hakkında kapsamlı bilgiler içeren aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz. Tarihi zenginlikleri, doğal harikaları ve benzersiz atmosferiyle Diyarbakır, her ziyaretçisine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Gezi rotanızı belirlerken, Ulu Cami, Hz. Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare ve Zinciriye Medresesi gibi önemli noktaları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Diyarbakır Gezilecek bütün mekanları harita üzerinde görmek için “Diyarbakır Gezi Rehberi” haritamıza bakabilirsiniz. https://maps.app.goo.gl/iSJPxeZNATUb47C68

Aşağıdaki yazılarımıza göz atın

Diyarbakır’ın eşsiz atmosferinde kaybolmak ve şehrin tarihle iç içe geçmiş dokusunu hissetmek için, siz de bu muazzam şehri keşfetmeye hazır olun. Diyarbakır’ın gezilecek bütün mekanları, outdoor olanakları, kamp karavan tesisleri aşağıdadır.

Diyarbakır Gezilecek Yerler
 1. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hazreti Süleyman Camii
 2. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Ulu Camii
 3. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Gazi Köşkü
 4. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Kalesi ve Surları
 5. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hasan Paşa Hanı
 6. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Malabadi Köprüsü
 7. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: On Gözlü Köprü (Dicle Köprüsü)
 8. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hevsel Bahçeleri
 9. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi
 10. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Keçi Burcu
 11. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Ulu Beden Burcu
 12. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Yedi Kardeşler Burcu
 13. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Dağkapı ve Dağkapı Meydanı
 14. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Mardin Kapı
 15. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Hanlar
 16. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Hamamlar
 17. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Camiler
 18. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Kiliseler
 19. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Köşkler
 20. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Medreseler
 21. Diyarbakır’da Gezilecek Müzeler
 22. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Suluklu Han
 23. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Dengbej Evi
 24. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Deliller Husrev Paşa Hanı
 25. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Zerzevan Kalesi
 26. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hani Anakarıs Şifalı Su
 27. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Çermik Melike Belkıs Kaplıcaları
 28. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Amida Höyüğü
 29. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Bakırcılar Çarşısı
 30. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Köprüler
 31. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Cami ve Kiliseler


Diyarbakır Tanıtımı ve Gerekli Bilgiler

1. “Diyarbakır: Binlerce Yılın Şahidi, Güneydoğu’nun İncisi”

Diyarbakır Ulu Cami avludan görünüm

Diyarbakır, Osmanlıca’da دياربكر‎ olarak bilinen, Türkiye’nin Diyarbakır ilinin merkezi ve zengin tarihi mirasıyla öne çıkan bir şehirdir. Yüksek plato üzerinde konumlanmış, tarihi Diyarbakır Kalesi’nin gölgesindeki bu şehir, Güneydoğu Anadolu’nun yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olma unvanını taşımaktadır.

2. “Diyarbakır’ın Kökeni ve Derin Tarih Yolculuğu”

Diyarbakır, Kürtçe’de “Amed” olarak bilinen, Zazaca’da ise “Diyarbekır” olarak anılan bir şehir olup, tarih sahnesine yaklaşık 9000 yıl önce çıkmıştır. Yontma Taş ve Mezolitik devirlerden günümüze kadar uzanan bu geçmiş, şehrin çevresindeki mağaralardan gün yüzüne çıkan arkeolojik kalıntılarla belgelenmiştir.

3. “Diyarbakır’ın Tarihi Yolculuğu: Medeniyetlerin Buluşma Noktası”

Diyarbakır, tarihi boyunca Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr gibi farklı adlarla anılan bir şehir olmuştur. Hititler, Asurlular, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve daha pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu’nun tam ortasında, tarih kokan bir şehir olarak kendini göstermektedir.

4. “İslam’ın İlk Adımları: Diyarbakır’ın Fethi”

İslam’ın doğuşundan sonra, Diyarbakır, İslam ordusunun fetihleriyle tanıştı. Ömer döneminde fethedilen şehir, Halid bin Velid’in önderliğinde Müslümanların ilk yerleşim yerlerinden biri haline geldi. Bu dönüm noktasıyla birlikte, Diyarbakır İslam Devleti’nin bir eyaleti olarak tarih sahnesine çıktı.

5. “Osmanlı İmparatorluğu’na Yolculuk: Diyarbakır’ın Değişen Kaderi”

Selçuklu Türkleri, İnaloğulları ve Artukluların egemenliğinin ardından, Diyarbakır, Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçti. Şii Safevîler ve Moğol istilalarının ardından Osmanlı hakimiyeti, Diyarbakır’ın tarihinde yeni bir sayfa açtı. Akkoyunlular’ın başkenti olarak parlayan bu şehir, Osmanlı Devleti’nin büyümesinde önemli bir rol oynadı.

Diyarbakır İsmi Nereden Geliyor?

Diyarbakır Surları

1. “Diyarbakır’ın İsmi: Tarihsel Bir Yolculuk”

Diyarbakır şehri, zaman içinde çeşitli isimlerle anılmış ve etimolojik bir zenginliğe sahip olmuştur. MÖ 200’de Asur hükümdarı Adad-Nirari’nin kılıç kabzasında “Amid” veya “Amidi” olarak geçen ismi, Roma ve Bizans dönemlerinde farklı varyasyonlarda karşımıza çıkmaktadır.

2. “Kara Amid’den Diyarbakır’a: Türkmenlerin İzinde”

 1. yüzyılda şehre gelen Türkmenler, siyah renkli taşlardan esinlenerek Diyarbakır’a “Kara Amid” adını vermişlerdir. Bu isim, şehrin tarihindeki Türk varlığını ve etkileşimini yansıtmaktadır.

3. “Diyâru Bekr’den Diyarbekir’e: Bir Dil Tartışmasının Ardındaki Değişim”

Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Diyâru Bekr” olarak anılan şehir, zamanla merkez için kullanılan “Amid” isminin terkedilmesiyle “Diyarbekir” halini almıştır. Dil tartışmalarının ardından, şehrin adı 1938’de resmi olarak “Diyarbakır” olarak değiştirilmiştir.

4. “Diyarbakır’ın Yeni Adı: Dil Kurumu’nun Müdahalesi”

Diyarbakır’ın ismiyle ilgili önemli bir dönemeç, Atatürk’ün Diyarbekir’den Elazığ’a geçişi sırasında yapılan bir dil tartışmasının ardından gerçekleşti. Türk Dil Kurumu’nun girişimiyle şehir, “Bakır memleketi” anlamına gelen “Diyarbakır” olarak resmi bir değişiklikle karşılaştı.

5. “Bakırın İzinde: Diyarbakır ve Madencilik”

Şehirde bakır madenciliği olmasa da, il genelinde bakır madenciliği oldukça yaygındır. Diyarbakır’ın adının içindeki “bakır” kelimesi, bölgedeki madencilik faaliyetlerine gönderme yapmaktadır.

Diyarbakır Tarihi

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Amid’de (Diyarbakır) bastırdığı para (1453-1478)

1. “Tarihi Bir Başlangıç: Silvan’ın Kökeni ve Tigranakert Dönemi”

Silvan şehri, antik dönemlerde Büyük Dikran tarafından kurulan “Tigranakert” olarak bilinir. Diyarbakır’ın Mezopotamya ile Anadolu’nun kesişim noktasında yer alan tarihi, Yontma Taş ve Mezolitik devirlerdeki mağara yerleşimleriyle başlar.

2. “Hititlerden Selçuklulara: Silvan’ın Çeşitli Egemenlikleri”

MÖ 3000 civarında, Silvan kent merkezi Hitit ve Hurri-Mittani egemenliğine sahne olmuştur. Bu dönemde yaşanan egemenlik değişikliklerinin ardından şehir, Asurlular, Aramiler, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Makedonyalılar, Roma İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve İslam’ın doğuşundan sonra Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Selçuklular, ve diğer birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir yer haline gelmiştir.

3. “Osmanlı İmparatorluğu’nun Gözde Eyaleti: Diyarbakır”

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Diyarbakır önemli bir eyalet merkezi olarak öne çıktı. Osmanlı’nın son dönemlerinde, I. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan sıkıntılara rağmen, şehirde büyük sosyal, kültürel ve ekonomik hareketlilik yaşandı.

4. “Kurtuluş ve Büyüme: Diyarbakır Cumhuriyet Döneminde”

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, Cumhuriyet döneminde Diyarbakır, modernizasyon ve gelişim sürecine girdi. 1950’lerden itibaren şehir, yeni altyapı projeleri ve büyümeyle kalkındı. 1980’lerde ise Diyarbakır Cezaevi, dönemin askeri hükümetinin simgelerinden biri haline geldi.

5. “Büyükşehir Unvanı ve Gelişen Diyarbakır”

1993 yılında büyükşehir unvanını kazanan Diyarbakır, 2004’te genişletilen sınırlarıyla daha fazla gelişme imkanı buldu. 2012’de çıkarılan kanunla büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları oldu, bu da şehri Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

Diyarbakır Coğrafyası

On Gözlü Köprü

1. “Diyarbakır Coğrafyası: Orta Anadolu’nun İncisi”

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin merkezinde, Mezopotamya’nın kuzeyinde konumlanmıştır. Şehir, doğuda Batman ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, kuzeyde Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeriyle çevrilidir. Güneydoğu Toroslar’ın kolları tarafından sarmalanmış, ortası hafif çukurlaşmış bir topoğrafyaya sahiptir.

2. “İklim: Sert Karasal İklimin Hakim Olduğu Diyarbakır”

Diyarbakır’ın iklimi genellikle sert karasal bir karaktere sahiptir. Yaz ayları oldukça sıcak geçerken, kışlar Doğu Anadolu’ya kıyasla daha ılımandır. Bu, Güneydoğu Toroslar yayının kuzeyden gelen soğuk rüzgârları engellemesinden kaynaklanmaktadır. En yüksek sıcaklık 40,2 derece, en düşük sıcaklık ise -10,1 derece olarak ölçülmüştür.

3. “Yağışlar ve Bitki Örtüsü: Bozkırın Egemenliği”

Yıllık yağış ortalaması 496 milimetre olan Diyarbakır’da yağışların %2’si yaz aylarında düşer. Bozkır bitki örtüsü hakimdir ve otsu bitkilerin yeşerip çiçeklendiği kısa bir ilkbahar dönemini içerir. Çevredeki dağlar, yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. Diyarbakır topraklarının %33’ü orman ve fundalık, %40’ı ekili arazi ve %22’si çayır ve meralarla kaplıdır. Ormanlık alanlar azalmış olsa da vadilerde söğüt, çınar, ceviz ve kavak ağaçlarıyla zengindir.

4. “Dicle Nehri: Diyarbakır’ın Can Veren Suyu”

Diyarbakır’ı sulayan yaşamsal bir kaynak olan Dicle Nehri, şehrin hayat damarlarından biridir. Elazığ ili sınırları içinden doğan nehir, Diyarbakır’ın lav sahanlığının doğu kesimine paralel bir rota izler. Nehir vadisinin tabanı bu bölgede 600 m’ye kadar iner ve ardından Diyarbakır’ın güneyinde doğuya yönelir. Dicle Nehri, Diyarbakır il sınırları içindeki çoğu akarsuyu toplar, ancak sadece ilin kuzeybatı köşesindeki küçük bir alanın suları Fırat Irmağı’na yönlendirilir.

Dicle Nehri, Diyarbakır’ın su ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda üzerine inşa edilen barajlar sayesinde hidroelektrik enerji üretimine de katkı sağlar. Dicle, Devegeçidi, Kralkızı, Silvan gibi barajlar, bölgeye enerji sağlamanın yanı sıra sulama faaliyetlerini de destekler, tarımın gelişimine katkıda bulunur. Bu doğal zenginlik, Diyarbakır’ın ekonomik ve sosyal canlılığına önemli bir etki yapar, aynı zamanda çevresine yeşil bir dokunuş sunar.

“Diyarbakır Nüfusu ve Demografik Yapısı: 2023 Güncel Verileri”

Diyarbakır Parkorman

Diyarbakır, Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir ve 2022 sonu itibariyle 1.804.880 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu nüfus, şehrin 15.168 km2’lik yüzölçümüne dağılmış durumdadır, ve her km2’ye düşen kişi sayısı 119’dur. Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe ise 947 kişi ile Bağlar’dır.

Şehirdeki yıllık nüfus artış oranı %0,75 olarak kaydedilmiştir. Nüfus artış oranında en yüksek orana sahip ilçe Kayapınar (%1,84) iken, en düşük oran Çüngüş ilçesinde görülmüştür (-%2,76).

TÜİK verilerine göre Diyarbakır, 17 ilçe ve belediyeden oluşmaktadır ve bu belediyelerde toplam 1.046 mahalle bulunmaktadır. Şehir, zengin demografik yapısı ve dinamik nüfusuyla Türkiye’nin önemli yerleşim bölgelerinden biridir.

Diyarbakır: Zengin Topraklarda Kök Salan Ekonomi ve Kültür Harmanı

Ergani ilçesi yakınlarında bulunan Çayönü yerleşkesi, MÖ 8000-6000 civarına tarihlenmektedir.

Diyarbakır’ın Ekonomisi: Toprakların Bereketi ve Çeşitliliği

Diyarbakır, geniş tarım arazileriyle öne çıkan bir şehir olarak, tarım sektöründe etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bu verimli topraklar, çoğunlukla buğday, arpa, kırmızı mercimek, nohut ve pamuk gibi başlıca tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak tanımaktadır. Ergani ilçesinde bakır çıkarılması da ekonomik çeşitliliği artıran unsurlardan biridir. Ayrıca, son dönemde yapılan petrol aramalarıyla şehirde petrol kaynakları bulunmuştur, bu da ekonomik potansiyeli daha da artırmıştır.

Kültür ve Turizm: Tarih, Sanat ve Misafirperverlik

Diyarbakır, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla ön plana çıkmaktadır. UNESCO tarafından 2015’te Dünya Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, şehrin tarihini günümüze taşımaktadır. Şehirdeki Devlet Tiyatrosu ve Büyükşehir Belediye Tiyatrosu ise sanatseverleri ağırlamaktadır.

Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından “Turizmin Oscarı” olarak adlandırılan Altın Elma Ödülü, Diyarbakır’ın turistik mekanları, konaklama yerleri ve halkının misafirperverliği gibi özelliklerini değerlendirerek 2018 yılında kazanılmıştır.

Mutfak Kültürü: Binlerce Yıllık Lezzet Mirası

Diyarbakır’ın mutfak kültürü, Arap, Ermeni, Kürt, Süryani, Türk, Yahudi ve Zaza kültürlerinin birleşiminden oluşan zengin bir mirasa sahiptir. Kuzu eti, yöresel baharatlar, pirinç, sakatat çeşitleri, tereyağı ve bulgur gibi temel malzemelerle hazırlanan ağır yemekler, Diyarbakır mutfağının öne çıkan özellikleridir.

Diyarbakır’ın ünlü yemekleri arasında kaburga dolması, içli köfte, sac tava, meftune ve ciğer kebabı yer almaktadır. Ayrıca, Diyarbakır lahmacunu ve kadayıfı ile ünlüdür. Mutfak kültürü, karpuz gibi yerel ürünlerle de zenginleşmiş, ciğer kebabı, içli köfte, çiğ köfte, bulgur pilavı, kaburga, keşkek, lebeni, burma kadayıf ve sütlü nuriye gibi lezzetlerle öne çıkmaktadır.

Ulaşım: Diyarbakır’ı Keşfetmek İçin Çeşitli Yollar

Diyarbakır’a Ulaşım: Havayolu, Karayolu, Demiryolu İmkanları

Diyarbakır Gar Binası

Havayolu: Diyarbakır’a ulaşım için en hızlı seçeneklerden biri havayolu taşımacılığıdır. Diyarbakır Havaalanı, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden düzenli seferlerle ulaşım imkanı sunmaktadır. Ayrıca Antalya, Adana ve Bursa gibi şehirlere de haftanın belirli günlerinde seferler düzenlenmektedir. Havaalanı, şehir merkezine sadece 6 km uzaklıktadır, bu da ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Yurt dışından ise Almanya’nın Düsseldorf, Hannover ve Frankfurt eyaletlerine düzenli uçuşlar yapılmakta, ayrıca Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e ve Suudi Arabistan’ın Cidde ve Medine şehirlerine tarifesiz uçuşlar gerçekleştirilmektedir.

Demiryolu: Diyarbakır, demiryolu ağına entegre bir şehirdir. Diyarbakır Garı, bölgesel ve anahat trenlere hizmet vermektedir. Batman-Diyarbakır ve Diyarbakır-Batman gibi bölgesel tren hatları, şehir içi ve çevresindeki ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

Karayolu: Türkiye’nin dört bir yanından Diyarbakır’a karayolu ile ulaşım mümkündür. Otobüslerle seyahat edebilir, Diyarbakır Otogarı’nı kullanarak şehre ulaşım sağlayabilirsiniz. Otogar, şehir merkezine sadece 4 km uzaklıktadır. Diyarbakır’ın diğer illerle olan karayolu uzaklıkları şu şekildedir:

Diyarbakır Harita
 • Adana: 536 km
 • Adıyaman: 207 km
 • Ankara: 1.002 km
 • Gaziantep: 329 km
 • İstanbul: 1.381 km
 • İzmir: 1.436 km
 • Elazığ: 162 km
 • Malatya: 245 km
 • Mardin: 86 km
 • Mersin: 610 km
 • Siirt: 216 km
 • Şanlıurfa: 184 km
 • Konya: 861 km

Bu uzaklıklar, karayoluyla seyahat edenler için referans noktalarıdır.


https://turkeyoutdoor.org/, Türkiye’de outdoor (açık hava etkinlikleri) hakkında bilgi sağlayan bir web sitesidir. Site, yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi çeşitli açık hava etkinlikleri hakkında rehberler, rotalar, haberler ve etkinlikler sunmaktadır.

Site, Türkiye’nin dört bir yanındaki açık hava etkinlikleri için kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. Sitede, her etkinlik için detaylı bilgiler, rotalar, fotoğraflar ve videolar bulunmaktadır. Site ayrıca, Türkiye’deki açık hava etkinlikleri hakkında güncel haberler ve etkinlikler hakkında bilgi vermektedir.

Sitenin hedef kitlesi, açık hava etkinliklerine ilgi duyan herkestir. Site, hem deneyimli hem de yeni başlayanlar için faydalı bilgiler sunmaktadır. Site, Türkiye’de açık hava etkinlikleri hakkında bilgi edinmek ve bu etkinliklere katılmak isteyenler için ideal bir kaynaktır

https://turkeyoutdoor.org/