Ekoloji Nedir?

Ekoloji, çevre bilimi ya da doğa bilimi anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise ekoloji, doğada yaşayan canlıların birbirleriyle ve yaşanılan çevre ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Binlerce farklı canlı türünün birbirleri ve çevreleriyle kurdukları ilişkilerden dolayı ekoloji birçok bilim ile birlikte çalışmaktadır.

What is Ecology? - Types, Importance And Examples Of Ecology

Sitemizi kurarken amaçlarımız arasında birinci olarak doğanın korunmasını saymıştık. Doğanın korunması için önce onu tanımalıyız. Bunun için de ekoloji nedir sorusunun cevabını öğrenmeliyiz.

Ekosistemse canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. Ekosistemi de abiyotik faktörler (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörler olmak üzere iki faktör oluşturur. Ekosistem, dünyada canlı yaşamı var olduğundan beri bozulmadan günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Ekosistemde yer alan her canlının kendine düşen bir görevi olmakla birlikte bu görevi yerine getirmektedir. Dünyada canlı yaşamının devam edebilmesi açısından ekosistemdeki canlılara düşen görevlerin yerine getirilmesi son derece önemlidir.

 Ekolojinin anatomi, bitki beslenmesi, botanik, fizik, fizyoloji, coğrafya,  klimatoloji,  kimya,  jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji, morfoloji, patoloji, pedoloji ve zooloji gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır.

Ekolojinin temel aldığı ilkeler şunlardır.

Doğanın Bütünlüğü: 

Biyotik ve abiyotik türlerin tamamı doğa ile bir bütün oluşturmaktadır. Tüm varlıklar yaşamsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak ve varlıklarını devam ettirebilmek adına birbirleri ile bağımlıdır. Bu bağımlılık direkt veya dolaylı, düşük veya yüksek olabilmektedir. Bu durumda doğada gerçekleştirilen her durumun belirli bir yer ve zamanda sonuçları alınacaktır. Doğada her ilişki belirli bir denge içerisinde yürümektedir.

7 Things You Can Do Right Now To Help Our Ecology
ekoloji

Doğanın Sınırlılığı: 

Artan nüfusun aşırı tüketimleri, savurganlıkları nedeniyle farkında olmadan veya farkında olarak ekolojik sistemlere verdiği zarar geri dönülmez bir hal almaktadır. Doğada hiçbir madde sonsuz miktarda değildir ve her şeyin sınırı bulunmaktadır.

Doğanın Özdenetimi: 

Kendi kendini denetleme mekanizmasına sahip olan doğa belirli bir ortamda bulunan türlerin belirli bir büyüklüğe sahip olmasını sağlamakta ve sınırlandırmaktadır. Bu özellik özdenetim olarak adlandırılmaktadır.

Doğanın Çeşitliliği: 

Yeryüzünde biyotik ve abiyotik çeşitliliğin 30 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu doğal zenginliğin içerisinde her bir tür kendine özgü ekolojik nişe sahiptir. Görev ve işlevleri nedeniyle birbirleri ile olan ilişkileri doğanın sürekliliğini sağlamaktadır. Birçok tür barındırdığı genetik özellikler nedeni ile hastalığa dayanıklılık vb. etkiler göstermekte ve diğer canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

Free Vector | Ecology infographic with photo
Ekoloji İnografisi

Maddenin Korunumu: 

Termodinamiğin 1. yasasında yer almaktadır. Kapalı sistemlerde hiçbir madde var iken yok edilememekte, yok iken var edilememektedir. Gerçekleşen çevrimler sonucu aynı/benzer/farklı halde veya farklı ortamlarda yeniden meydana gelmektedir.

Her başarının bir bedeli vardır: 

Termodinamiğin 2. yasasında yer almaktadır. Farklı bir biçime dönüştürülen enerjinin ancak belirli bir kısmından yararlanılmaktadır. Kullanılan her kaynak ile elde edilen yarar veya başarı karşılığında bir bedel ödenmektedir. Petrolün yakıt olarak kullanılması sonucu motorlu taşıtlar ile ulaşım sağlanmakta ve kolaylaşmaktadır. Ancak açığa çıkan zararlı gazlar hava kirliliğine ve sonuçlarına neden olmaktadır.

Doğada Etkiye Tepki: 

Doğada bulunan hiçbir varlık ekolojik dengenin bozulmasına yol açacak müdahaleler gerçekleştirmemektedir. Ancak insan doğaya yönelik negatif girişimlerde bulunmakta, kısa/uzun vadede etkilere neden olmakta, karşılığında ise doğadan küçük/büyük tepki almaktadır. Orman katliamları sonucu sel, heyelan, erozyon kaçınılmaz olmakta, zararlı gaz ve atıklar küresel ısınmaya neden olmaktadır.

En Uygun Çözüm Doğada: 

Geleceğe bırakacağımız daha güzel bir dünya için doğayı koruyalım! #DarıcaParkAVM | Doğa

Değişim kuralı yeryüzünde milyonlarca yıllık süreçte, sayısız uyarlama ve mevcut koşullara adapte olan varlıkları ifade etmektedir. Doğa kendine özgü mekanizması içerisinde sahip olduğu sistematik ilkeler nedeni ile ortaya çıkan problemleri çözebilmektedir. Ancak taşıma kapasitesi aşıldığı taktirde çözüm süreleri uzamakta veya meydana gelen zararların geri dönüşü imkansız hale gelmektedir.

Kültürel Evrim ve Geleneksek Ekolojiye Saygı: 

Biyolojik evrim yolu haricinde nesillerin kendi deneyim birikimleri sonucu oluşan ekolojik uyumlar da mevcuttur. Bu birikim kültürel evrim sonucu oluşmaktadır.

Doğa ile Birlikte Gitmek: 

Beşeri ve yaşamsal faaliyetleri doğa sistematiğine uygun gerçekleştirilmelidir. Aksi taktirde ekolojik problemler giderek artış gösterecektir.

Ekolojik Bir Dünyanın Önemi

Ekolojik dengeye önem verilmemesi engellenemez doğal felaketlere neden olur. Sonuç olarak açlık ve su savaşları gibi pek çok olumsuz yaşam senaryoları ortaya çıkabilir. Bu felaket senaryolarının yaşanmaması için doğayı koruyucu teknolojiler üretme çabasında olan insanoğlu son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji kaynakları gibi doğa dostu faaliyetlere yönelmektedir.  

Okyanuslarda Bulunan Suların Seviyesi: Yenilenemeyen enerji kaynaklarının önemli bir etken olduğu küresel ısınma nedeni ile kutuplardaki buzulların erimesi sonucunda okyanus sularının seviyesi artmaktadır.

İklimlerde Yaşanabilecek Değişiklikler: Küresel ısınmanın temel nedeni olan sera gazlarının salınması tüm insanlığı olumsuz yönde etkileyecek olan iklim değişikliklerine yol açacaktır.

Su Savaşları: Dünyanın dörtte üçü suyla kaplı olmasına rağmen içilebilir su kaynakları oldukça azdır. Bu kaynakları kirletilmesi ve hiç bitmeyecekmiş gibi kullanılmasının doğuracağı en önemli sonuçlardan biri yakın gelecekte temiz su kaynağı sıkıntısının savaşlara yol açabileceği ön görüsüdür.

Ekolojik Dengeleri Bozan Başlıca Faktörler

Ekolojinin önemi konusunda olumsuz etkilere neden olabilen çok sayıda etken bulunmaktadır. Ancak bazı etkenler önem sıraları itibari ile öne çıkmaktadırlar. Bunlar;

 • Su kaynaklarının kullanılmasında yeterli özenin gösterilmemesi ve kaynakların kirletilmesi
 • Plansız olarak gerçekleştirilen çarpık yapılaşma sorunu
 • Ormanlık alanların yapılaştırılması ve ormanların katledilmesi

Ekolojiyi Korumak Adına Neler Yapabiliriz?

Bireysel ölçekte ele alındığı zaman insanların doğayı koruyucu yapabilecekleri sınırlı olabilir ama kitlesel düzeyde büyük farklara neden olabilecek önlemler alınabilir. Bu önlemlerden bazıları şunlardır;

 • Atıkların birçoğu geri dönüşümden geçerek tekrar kullanılabilmektedir. Bunun için atıkların cam, plastik, metal ve pil atıkları şeklinde ayrıştırılması gereklidir. Atılmadan önce ayrıştırılan atıklardan tekrar yararlanılabilmekte ve olumsuz etkilere neden olma oranları oldukça düşürülebilmektedir. Atıkların bertarafı önemsenmelidir.
Data science for a better world | BBVA
Doğayı Korumak İçin Neler Yapılmalıdır?
 • Sanayi alanında atmosfere salınan gazların kontrol edilebilmesi önemlidir. Çünkü kontrolsüz olarak salınan gazlar hem hava kirliliği oluşturmakta hem de bazı çevre felaketlerine uygun ortam hazırlayabilmektedir.
 • Yapılaşmada plansızlık en önemli etkilerden biridir. Çünkü çarpık yapılaşma beraberinde birçok çevresel olumsuzluk getirmektedir. Temiz su kaynaklarının kirletilmesi bu olumsuz etkilerden biridir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma oranı en üst düzeye çıkarılması gereklidir. Yenilenemeyen enerji kaynakları doğal kaynakların boşa kullanılması anlamına gelir. Bir yandan enerji elde ederken diğer yandan yaşanacak kirliliği gidermeye çalışmak ve bunun için enerji harcanması söz konusudur.
 • Ekolojinin önemi konusunda değinilmesi gerekli en önemli konulardan biri ormanlık alanların yeterince korunmamasıdır. Ormanlar dünyanın akciğeri olarak nitelenebilir. Ormanlar hem kirli havayı filtrelemekte hem de oksijen üreterek çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Ekoloji Terimleri Nelerdir?

Abiyotik: Cansız.

Açık Sistem: Sistem ve çevre arası, madde ve enerji alışverişinin mümkün olduğu sistemler.

Adaptasyon: Uyum sağlama.

Adyabatik: Isıl veya kütlesel kararlılık hali.

Antropojen: İnsan kaynaklı.

Asit Yağmuru: Atmosferde biriken azot oksit, kükürt vb. zararlı gazların, su buharı ile etkileşimi sonucu yeryüzünde negatif etki yaratan yağmur.

Atık: Çeşitli faaliyetler sonucunda doğaya bırakılan zararlı maddeler.

Baca Gazları: Yanma faaliyetlerinin ardından atmosfere salınan ve biriken / yayılan zararlı gazlardır.

Başkalaşma: Metamorfoz, evreli gelişme.

Besin Ağı: Ekosistemlerde yer alan biyotik türlerin beslenme aktivitelerini oluşturan karmaşık bir doku, beslenme ilişkisi.

Biyocoğrafya: Canlıların yeryüzündeki dağılımları ve etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Biyoçeşitlilik: Ekosistemde yer alan biyolojik zenginlik, genetik ve taksonomik çeşitlilik.

İnsanın gezegene son 40 yıllık faturası: Biyolojik çeşitlilik yarı yarıya azaldı
Biyoçeşitlilik

Biyosfer: Canlıların yaşadığı ortam, yeryüzü, Ekosfer.

Biyolojik Birikim: Besin zincirinde yer alan canlıların toplanması, dokularda birikerek zarar verecek kapasiteye ulaşması.

Biyom: Klimatik koşul ve belirgin arazi özelliklerine sahip coğrafyalarda yaşayan benzer hayvan ve bitki toplumlarına verilen isim.

Biyosistem: Biyotik ve abiyotik türlerden oluşan topluluk.

Biyosit: Biyolojik birikime neden olan kirleticiler.

Biyotik: Canlı.

ÇED Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu. Kaynakların ve kirliliklerin projelendirme aşamasında ekolojik nitelikleri negatif etkilemeyecek şekilde korunmasını sağlamak, kontrol altına almak vb. amaç ile uzman kişilerce hazırlanan ve ilgili mercilerin tetkik ve onayını alan ortak bir rapor.

Çevre: Biyotik ve abiyotik faktörlerin, insan faaliyetleri sonucu direkt / indirekt etkilendiği, fiziksel, kimyasal ve biyolojik kuvvetleri içeren sosyal faktörlerin tümü.

Çevre Faktörleri: Çevreyi oluşturan varlık, olay ve enerjiler bütünüdür. Klimatik, topografik, edafik, biyolojik faktörler vb.

Çevre Kirlenmesi: Hava, kara ve suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin insan ve insanın arzu ettiği canlı türlerin yaşamına, endüstriyel olaylara ve kültürel değerlere zararlı etkide bulunacak şekilde, arzu edilmeyen yönde değişimi.

Çevre Kirliliği: Antropojen etkiler sonucunda ekolojik dengenin bozulması ve ortaya koku, görüntü, ses vb. durumların neden olduğu istenmeyen sonuç.

Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması adına yapılan iyileştirme veya önleme çalışmalarının tümü.

Çevresel Direnç: Popülasyonda büyüme ve gelişmeyi engelleyen faktörlerin tümüdür.

22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü - www.enerjiekonomisi.com
Biyoçeşitlilik günü

Çevrim: Sürekliliği ve düzeni bulunan değişim.

Doğal Döngü: Ekosistem içi veya ekosistemler arasında doğal olarak meydana gelen süreç.

Doğal Kaynak: Fiziksel ortamdan sağlanan kaynaklar bütünü.

Dünya Çevre Günü: 1972 yılında Stockholm’de Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar sonucu haziran ayının 5. Günü’nde olarak kutlanmaktadır.

Eko Kalkınma: Yerel ve bölgesel kalkınmanın, ekolojik dengeye adaptasyon sağlayarak, doğal kaynakların akılcı bir şekilde kullanımını esas alan sağlıklı bir kalkınma modeli.

Ekoloji: Abiyotik ve biyotik türlerin tamamını kapsayan bilim dalı.

Ekolojik Denge: Ekosistemleri, varlıkları ve gelişmeleri sürdürülebilir kılan gerekli koşulların sağlanması.

Ekolojik Döngüler: Kullanılan kaynakların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bu durumun sürekliliği.

Ekolojik Etki: Ekosistemlerde gelişen değişikliklerin ve ekosistemde yer alan biyotik ve abiyotik faktörlerin neden olduğu etki.

Ekolojik Niş: Biyotik bir türün, habitat adaptasyonu, fizyolojik tepki, kalıtsal / öğrenilen davranışları nedeniyle oluşan topluluk veya ekosistemdeki yeri.

Ekosistem: Doğada yaşamsal faaliyetlerini sürdüren canlı ve cansız varlıkların sistematik ilişki ve etkileşimlerini oluşturdukları ortam.

Ekotoksikoloji: Birçok faktörün ekosisteme ve sağlığa zarar veren etkilerini zamana bağlı olarak inceleyen bilim dalı.

Ekoton: Belirli bir popülasyona ait yaşam alanının sınır bölgeleri.

Endemik Bitkiler: Rastlanma oranı düşük ve korunması mutlak olan bitki türleri.

Enerji Tasarrufu: Enerji kaybının azaltılması, önlenmesi.

Estivasyon: Hayvan veya bitki türlerinin kurak mevsimleri istirahatle geçirmeleri, yaz uykusu.

Evolüsyon: Evrim, canlıların jeolojik zaman kavramına yayılı gelişim periyodu.

Fauna: Hayvanlar alemi.

Fauna ve Flora nedir? - Tek Başına da Olur
Fauna

Flora: Bitkiler alemi.

Fosil Yakıtlar: Orijini organik maddeler olan, turba, linyit, taş kömürü, antrasit, petrol gibi, günümüzden milyonlarca yıl önce çeşitli jeolojik fenomenler ve aşamalar sonucu oluşan tükenebilir enerji kaynakları.

Geri Kazanım: Kullanımlarının veya tüketilmelerinin ardından toplanarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçirilen ve tekrar kullanılır hale getirilen maddeler.

Habitat: Canlıların ikametgahı.

Kapalı Sistem: Sistem ile çevre arasında madde ve enerji etkileşiminin olmaması, stabil hali.

Pestisitler: Böcek, mantar öldürücü vb. etkileri olan, aşırı ve bilinçsiz kullanımları sonucu ekolojik dengenin bozulmasına ve kirliliğe neden olan kimyasal maddeler.

Popülasyon: Belirli bir alanda yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğu.

Progresif: Mutasyon vb. değişikliklerle oluşan.

Sembiyoz: Mutualizm.

Sera Gazları: H2O, CH4, NO2, CFC vb. sera etkisini oluşturan gazlar.

Tür: Kendi aralarında doğrudan veya potansiyel olarak çiftleşip neslini devam ettiren doğal popülasyonlardır.

UNCED: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı.

UNEP: Birleşmiş Milletler Çevre Programı.

UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü.

Yenilenebilir / Tüketilemeyen Kaynaklar: Güneş, su, rüzgar enerjisi gibi oldukça uzun zaman dilimi içerisinde tükenmesi imkansız doğal kaynaklar.

Ekolojik Kavramlar

 • ÇEVRE: Canlıların yaşam alanı, yaşama ortamıdır. Abiyotik ve biyotik faktörlerden meydana gelmektedir. Tüm canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içine girdikleri fiziki, kültürel, sosyal, ekonomik, biyolojik, fiziki alandır. Yeryüzünde canlı oluşunda itibaren mevcut olan çevre organizmaların var olduğu şartlardır. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olması ancak sağlıklı bir çevre ile mümkün olmaktadır.
 • EKOLOJİ: Ekosistemlerde bulunan biyotik türlerin tüm abiyotikler ve birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
 • TÜR: Canlı sistematiğinde cinsin taksonomik alt birimidir. Meydana geldiği bireyler birbirleri ile melezlenerek fertil döl vermektedir. Morfolojik, biyolojik ve fizyolojik özellikleri benzerdir.
 • POPÜLASYON: Belirli yaşam alanı sınırlarında yaşayan, aynı türe ait organizmalardan oluşan ve karşılıklı ilişkilerde bulunan biyotik topluluğudur (ormandaki çam popülasyonu, arı popülasyonu, Karadeniz’deki hamsi popülasyonu).
 • KOMÜNİTE: Belirli bir yaşam alanını işgal eden çeşitli popülasyonlardan oluşan topluluktur (Manyas kuş, böcek, kelebekleri). Abiyotik faktörler ile birbirine yetebilen ve uyum içerisinde yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilen birlikteliklerdir.
 • EKOSİSTEM: Komünite ve abiyotik çevre birlikteliğinden meydana gelmektedir. Doğal ve yapay olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Doğal ekosistemler insan etkisi ile oluşmamakta, doğanın mekanizması sonucu kendiliğinden meydana gelmektedir. Yapay ekosistemler ise insan tarafından oluşturulmakta ve kontrol edilmektedir.
 • BİYOSFER: Dünya üzerinde yaşayan tüm varlıkların yaşama koşullarına uygunluk gösteren ortamların tümüdür. Yeryüzünde ince bir katmandır. 16-20 km kalınlığa sahiptir. Enlem dereceleri uzun mesafelerde belirgin iklim değişikliklerine neden olurken ekvatordan uzaklaşıldıkça iklim hareketleri canlanmaktadır.
 • HABİTAT: Biyotik türlerin yaşamsal faaliyetlerine uygunluk gösteren alandır. İkametgah yeri, yaşama yeri, yetişme yeri olarak tanımlanmaktadır (Ankara Keçisi vb.) Bir popülasyonun doğal biçimde beslenme, barınma ve üreme faaliyetlerini gerçekleştirerek neslinin devamlılığını sağladığı ortamdır. Popülasyonda yer alan bireylerin biyosfer tabakasındaki genetik vb. özelliklerine uygun hayatta kalma ortamlarıdır.
 • NİŞ: Biyotik varlıkların görev ve işlevleridir. Beslenme, barınma ve üreme vb. yaşamsal faaliyetlerin tamamının gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir olması için gereken tüm davranış ve işleyiş şekilleridir. Organizmaların yaşadıkları ortamda vazifeli oldukları roldür. Habitata ait popülasyondaki bireylerin kendisi ve çevresini etkileyebilen yaşama biçimidir.
 • BİYOTOP: Komünite yerleşme ve yaşam alanıdır. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesin elverişli çevre şartlarına sahip coğrafik bölgelerdir.
 • FLORA: Belirli bir alanda yaşamsal faaliyet gösteren bitki topluluklarıdır. Adaptif sürecini tamamlayan ve hayatta kama eylemini sürdürebilen topluluklardır. Mantar ve bakteri türlerini de kapsamaktadır. Bitey olarak da adlandırılmaktadır.
 • FAUNA: Belirli bir alanda yaşamsal faaliyet gösteren hayvan topluluklarıdır. Adaptif sürecini tamamlayan ve hayatta kama eylemini sürdürebilen topluluklardır. Direy olarak da adlandırılmaktadır.
 • BASKIN TÜR: Yaşama birliğindeki en belirgin türdür. Komünitede faaliyet ve sayıca üstünlüğü bulunan türlerdir. Sucul ekosistemlerde baskın türlere sık rastlanmamaktadır. Ancak karasal ekosistemlerde bitkiler baskın türdür.
 • SÜKSESYON(ARDILLIK): Abiyotik ve biyotik faktörlerin etkisi ile baskın türün yerini bir başka türün alarak baskın tür mevkiine yükselmesidir. Mevcut ekosistem bozularak yok olmakta ve yeni bir ekosistem oluşmaktadır. Çevresel faktörlerin etkisiyle, baskın türün yerini başka bir baskın türün almasıdır. Sınırları belirli bir yaşam alanında türlerin birbirlerini izleyerek meydana gelmeleridir.
 • EKOTON: Farklı ekosistemlerin kesişim alanıdır. Komşu biyomlar arasında yer alan geçiş bölgesidir. Çeşitli bölgelerin özelliklerine sahip olduklarından biyoçeşitlilik oldukça yüksektir.
 • MİKROKLİMA: Ekosistemde yağış, ışık, nem, rüzgar, sıcaklık vb. faktörlerin etkisi nedeni ile ortaya çıkan çeşitli iklim özellikleridir. Büyük ortamdaki iklimsel özelliklerin küçük özel bir alanda farklılaşmasıdır. Orman üst bölgeleri ile zemini arasında meydana gelen küçük iklim farklılıkları örnek olarak verilmektedir.
 • BİREY EKOLOJİSİ: Bir türe ait olan bireylerin ortam ile etkileşimlerini inceleyen ekoloji bölümüdür.
 • AV-AVCI İLİŞKİSİ: Popülasyonlarda zaman içerisinde gerçekleşen dalgalanmanın nedenlerindendir. Predator (avcı) sayısı ile av sayısı ters orantılı değişim göstermektedir.

 • Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz.
 • Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.
 • Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin.
 • Doğal, tarihi ve turistik mekanlara kesinlikle zarar vermeyin. Gittiğiniz yerlerde çöplerinizi bırakmayın, çöplerinizi getirdiğiniz gibi poşetler içerisinde geldiğiniz yere geri götürün veya bir çöp konteynırına atın.
 • Türkiye’de ormanlara girişlerde sık sık yasaklar uygulanmakta ve uymayanlara idari cezalar yazılmaktadır. Güncel orman giriş yasaklarını illerin Orman Bölge Müdürlüklerinden teyit etmelisiniz.
 • Teknik olarak doğada yapılan bütün outdoor aktiviteleri için önceden izin alınması gerekmektedir. Okuyucularımıza, kampçılara, doğa yürüyüşçülerine ve bütün outdoor sporlarına katılanlara tavsiyemiz, aktiviteye başlamadan önce hiç olmazsa kolluk güçlerini arayarak yapacakları doğa aktivitesi ve rotaları hakkında bilgi vermeleridir.
 • Outdoor ve doğaya dair görüş, düşünce, öneri ve istekleriniz bizim için değerlidir. Çekinmeden bize yazabilirsiniz.
 • Outdoor ve doğa aktiviteleri hakkında en son bilgileri almak için sitemize abone olabilirsiniz.

www.turkeyoutdoor.org: Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu. Sizi, unutulmaz bir doğa macerasına davet ediyoruz! Türkiye’nin en heyecan verici outdoor ve doğa sporları platformu olarak trekking, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi doğa sporlarıyla dolu maceralar hakkında detaylı rehberler, benzersiz rotalar, güncel haberler ve unutulmaz etkinlikler sunuyoruz. Her bir etkinlik için titizlikle hazırlanmış bilgiler, etkileyici rotalar, büyüleyici fotoğraflar ve ilham verici videolar sizi bekliyor.

Sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın.

Türkiye'nin outdoor ve doğa sporları platformu
Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu